Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na esej na jeden z wybranych tematów:

 1. Jaka jest według Ciebie największa bariera hamująca rozwój gospodarczy Polski i jaki masz pomysł aby ją przezwyciężyć?
 2. W jakiej branży widzisz szanse dla polskich start-upów na osiągnięcie międzynarodowego sukcesu? Jeżeli takiej nie ma, to co należałoby zrobić aby powstała taka branża w Polsce?

 

WERSJA DO POBRANIA (PDF)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin określa warunki i zasady konkursu na esej na jeden z wybranych tematów:

 1. Jaka jest według Ciebie największa bariera hamująca rozwój gospodarczy Polski i jaki masz pomysł aby ją przezwyciężyć?
 2. W jakiej branży widzisz szanse dla polskich start-upów na osiągnięcie międzynarodowego sukcesu? Jeżeli takiej nie ma, to co należałoby zrobić aby powstała taka branża w Polsce?

2) Organizatorami Konkursu, przywoływanymi w dalszej części Regulaminu łącznie jako „Organizator”, są: Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Al. Niepodległości 162, pokój 412A, 02-554 Warszawa

3) Do głównych celów Konkursu należy:

 1. popularyzacja wśród uczniów polskich liceów wiedzy związanej z szeroko pojętą ekonomią,
 2. kształtowanie świadomości na temat bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie,
 3. rozwijanie krytycznego i samodzielnego spojrzenia na problemy polityczne, ekonomiczne i kulturowe,
 4. stworzenie podstaw oraz przygotowanie uczestników do przyszłych wyborów związanych z decyzją o dalszych etapach edukacji.

4) Konkurs jest częścią projektu pod nazwą „IV Kongres Makroekonomiczny” organizowanego w dniach 23-24.11.2016 r. przez Organizatora.

5) Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1) W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która w dniu, o którym mowa w pkt IV ust. 1 Regulaminu, będzie uczniem liceum mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”.

2) W Konkursie oceniane będą eseje, o których mowa w pkt I ust. 1 niniejszego Regulaminu, zwane dalej „Pracami konkursowymi”.

3) Prace konkursowe są tworzone i zgłaszane indywidualnie.

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

1) Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria formalne: być zgodna z tematem podanym przez Organizatora oraz poprawna pod względem gramatycznym i ortograficznym. Praca konkursowa powinna mieć objętość do 20 tysięcy znaków (ze spacjami). Dopuszcza się tolerancję +5% dopuszczonej liczby znaków. Praca nie powinna przekroczyć objętościowo 6 stron A4 wyłączając wykaz źródeł do pracy.

2) Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. W przypadku złożenia więcej niż jednej pracy konkursowej przez tego samego Uczestnika, Organizator podda ocenie tylko chronologicznie ostatnią złożoną pracę konkursową.

3) Praca konkursowa powinna być przesłana w formie elektronicznej, w nieedytowalnym formacie pdf. Nazwa pliku powinna być zgodna z następującym wzorem: Imię_Nazwisko.

4) Praca konkursowa powinna być napisana zgodnie z następującym formatowaniem: interlinia 1,5, marginesy 2,5, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, tekst wyjustowany.

5) Praca konkursowa powinna posiadać wykaz źródeł wykorzystanych w projekcie załączony na ostatniej stronie.

6) Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika w prawym górnym rogu pracy. Wybrany temat powinien być określony na początku pracy.

7) Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Prac konkursowych naruszających prawa autorskie osób trzecich, zawierających treści obraźliwe i uwłaczające ludzkiej godności.

8) Niespełnienie kryteriów wskazanych w regulaminie, a także przesłanie Pracy konkursowej po wskazanym terminie, skutkuje jej odrzuceniem z przyczyn formalnych.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i zaakceptowanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej www.kongresmakroekonomiczny.pl oraz przesłanie Pracy konkursowej na adres mailowy macroeconomic.congress@gmail.com do dnia 31.10.2016 r. W wiadomości e-mail powinny znajdować się informacje o Uczestniku: imię, nazwisko, nazwa szkoły Uczestnika, numer telefonu kontaktowego.

2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kongresmakroekonomiczny.pl.

3) Przesłanie Pracy konkursowej do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na jej nieodpłatną publikację na stronie internetowej Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej decyzji o publikacji Prac konkursowych.

4) W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o wydaniu publikacji pokonkursowej nagrodzonych lub wyróżnionych Prac konkursowych Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji obejmującej pola eksploatacji w postaci rozpowszechniania Pracy konkursowej w publikacji zbiorowej wydanej metodą druku lub rozpowszechniania w ramach publikacji elektronicznej, w tym w Internecie.

 

V. KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY

1) Konkurs jest jednoetapowy.

2) Po upłynięciu terminu wysyłania Prac konkursowych do Organizatora Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jej uzupełnienia lub poprawienia.

3) Ocena Komisji Konkursowej nie podlega odwołaniu.

4) Każda praca konkursowa zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.

5) Prace konkursowe nadesłane po terminie nie podlegają ocenie.

6) Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.

7) W ocenie Pracy konkursowej będą brane pod uwagę:

 1. forma tekstu - esej,
 2. jasno sformułowane wnioski i rozwiązania uargumentowane przykładami, twierdzeniami lub innymi logicznymi aspektami,
 3. oryginalne zaprezentowanie tematu, z wykorzystaniem np. tabel, wykresów, zróżnicowanych źródeł,
 4. różnorodność przedstawianych perspektyw,
 5. ciekawe przedstawienie przeciwstawnych opinii,
 6. odniesienie do otoczenia i warunków makroekonomicznych w kraju i na świecie,
 7. analiza aspektów gospodarczych, politycznych, kulturowych i społecznych,
 8. poprawność językowa i stylistyczna.

8) Prace konkursowe będą oceniane przez trzyosobową Komisję Konkursową.

9) Komisja Konkursowa wyłoni jednego laureata Konkursu. Organizator może także przyznać wyróżnienia.

10) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.kongresmakroekonomiczny.pl do dnia 13.11.2016 r.

 

VI. NAGRODY

1) Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na „IV Kongres Makroekonomiczny” odbywający się w dniach 23-24.11.2016 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki Konkursu oraz nastąpi wręczenie nagród. Laureatom zostaną zapewnione noclegi na czas na trwania Konferencji.

2) W ramach Konkursu zostaną wręczone następujące nagrody: iPad 4 mini, powerbanki, publikacja na portalu Interia Biznes, nagrody książkowe - o łącznej wartości 3000 zł.

3) Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu i upublicznienia jego wyników, w szczególności na publiczne podanie imienia i nazwiska Uczestnika lub Laureata, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

2) Organizator informuje, że Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania lub uzupełniania.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2) Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone Regulaminem.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany terminu zgłaszania prac konkursowych oraz pozostałych terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

4) Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu, w szczególności, jeżeli zostaną zgłoszone jedynie prace konkursowe, które nie będą spełniać warunków konkursowych.

5) Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu. Wszelkie wątpliwości i pytania można kierować na adres mailowy: macroeconomic.congress@gmail.com

 

WERSJA DO POBRANIA (PDF)

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi:

macroeconomic.congress@gmail.com

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorami Kongresu:

Izabela Ługowska: lugowska.izabela@gmail.com

Joanna Olszewska: ja.olszewska@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa